แม่บ้าน คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการและทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. นำแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการหรือทุพพลภาพ พร้อมทั้งพบปะชี้แจงกำลังพลเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ของคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (การขอรับเงินประกอบอาชีพคนพิการ) เพื่อส่งเสริม และแนะนำให้กำลังพลได้รับทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการขอรับเงินดังกล่าวมาทำอาชีพเสริม การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินการของสมาคมแม่บ้าน ทบ.    หลังจากเสร็จการพบปะพูดคุย และมอบเงินให้กับกำลังพลแล้ว ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการและทุพพลภาพที่พักอาศัยในพื้นที่ของหน่วยเพื่อมอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพ และสอบถามความเป็นอยู่ และความต้องการการช่วยเหลือดูแล ด้วย คณะแม่บ้านชี้แจงการขอใช้สิทธิ์มาตรา 35  มอบเงินช่วยเหลือ และของเยี่ยมให้กำลังพลที่บุพการีพิการและทุพพลภาพ เยี่ยมบ้านพักครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพในพื้นที่ลพบุรี การตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

April 26, 2019

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปัญจศรีด้วยแนววิถีธรรม”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. โดย ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปััญจศรีด้วยแนววิถีธรรม” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อแนะนำการรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา (บุญประครอง) ชั้นสุวรรณ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 9, 2018

ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมนำกำลังพล และแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. เต้นบาสโลบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อออกกำลังกายพัฒนาสมอง และร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 9, 2018

ผอ.คส.สพ.ทบ. นำคณะแม่บ้านมอบดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลืองให้ จก.สพ.ทบ.

วันที่ 30 ส.ค. 60 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. และภรรยา นำตัวแทนแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. มอบดอกช่อดอกไม้ที่กำลังพล แม่บ้านกำลังพล และครอบครัว ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุต่างๆ เช่น ลิบบิ้น ถุง และผ้า แด่ จก.สพ.ทบ. ณ ห้อง จก.สพ.ทบ. ในการนี้ จก.สพ.ทบ. ได้กรุณานำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ได้รับตั้งไว้สำหรับสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการถวายสักการะ และบริเวณอาคารสำนักงาน บก.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

September 7, 2017

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พธ.ทบ. และคณะ ทำการตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 8 มี.ค. 60 คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พธ.ทบ. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. โดยมี คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภรรยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ในฐานะ ประธานชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตนกุล ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษของ กพ. และผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมสรรพาวุธทหารบก สาขาปากช่องด้วย ข่าว : สิงห์ ราชสีห์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

March 8, 2017

คลังแสง 2 จัดประชุมแม่บ้านกำลังพล

วันที่ 24 ก.พ. 60 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคุณคเณชา พรมทะ ภรรยา จัดประชุมแม่บ้านกำลังพลคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เพื่อมอบนโยบายการทำงานเกี่ยวกับงานแม่บ้าน งานอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของหน่วย ตลอดจนพบปะพูดคุยปัญหาต่างๆ ในส่วนของแม่บ้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หน.คลังแสง 2 ได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารเย็นให้แม่บ้านที่เข้าร่วมประชุมได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศาลารวมใจ บ้านพักกำลังพลคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

February 24, 2017

แม่บ้านคลังแสง 2 เข้าร่วมอบรมการทำพวงหรีด

​วันที่ 14-15 ก.พ. 60 คลังแสง 2 คส สพ ทบ นำโดย นาง คเนชา พรมทะ และ กำลังพล ร่วมเรียนการ ทำพวงหรีด ณ กศน.แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.โดยโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรศิลปประดิษฐ์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

February 15, 2017

ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมภริยา นำคณะให้การต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. และคุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. นำคณะนายทหาร คณะแม่บ้าน และกำลังพล คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณภัคทิพา วุฒิพานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบเงินยังชีพให้แก่ บุตรและครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ในความรับผิดชอบของ คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ.  ในการนี้ พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง และภริยา นำบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ในส่วนของ ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง   พัน.สพ.ซบร. เขตหลังร่วมให้การต้อนรับคณะแม่บ้าน และตรวจสุขภาพกับทีมสาธารณสุขที่เดินทางมากับคณะของแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ด้วย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

September 8, 2016

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. นำโครงการมะนาวยั่งยืน และผลิตภัณฑ์จากมะนาวในโครงการร่วมออกร้านในงานต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และภริยาผู้ช่วยทูตทหาร

วันที่ 15 ส.ค. 59 คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. นำกิ่งพันธ์มะนาวแคลิฟอร์เนีย น้ำ lime วัสดุปลูก Organic สบู่สคลับจากมะนาว ในโครงการมะนาวยั่งยืน คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่าย และแสดงในงานตลาดนัดกรมสรรพาวุธทหารบก ในโอกาสที่ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (พล.ต.หญิง บุญรักษา นาควานิช) และภรรยาผู้ช่วยทูตทหาร ตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ.  ในโอกาสนี้ พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ภาพจาก facebook ร.อ.ปริญญา ปัญญาทิพย์ (Meaw Krub)

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 16, 2016
1 2