คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์)

วันที่ 25 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการทำดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมอบหมายให้ น.ส.นุชจรี พันศร และ น.ส.สำรวย แสงโพธ์ กำลังพลจากคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการนี้ พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติพบปะกำลังพล และร่วมสังเกตุการณ์