ทำดีเพื่อแม่ : กำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาวัดวรรณวราราม

วันที่ 2 ส.ค. 60 กำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาวัดวรรณวราราม จ.ลพบุรี ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ.