คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปัญจศรีด้วยแนววิถีธรรม”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. โดย ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปััญจศรีด้วยแนววิถีธรรม” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อแนะนำการรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา (บุญประครอง) ชั้นสุวรรณ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ