หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันเอก สันติพงศ์ นารี หัวหน้าคลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กอ

งคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีคณะนายทหาร ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562 เข้าร่วมในพิธี