ติดต่อเรา

ที่ตั้งกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

300 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15160
โทรศัพท์ 036 487 500

ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง
คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
257 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
โทร 0 3648 6978 ต่อ 39901 (โต๊ะ คส.2 คส.สพ.ทบ.) , 34512 (โต๊ะ คส.สพ.ทบ.)
Twitter @pichitchaip

ติดต่อผู้ดูแลระบบ