สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

สีประจำกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

color