วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สายสรรพาวุธของกองทัพบก ที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในสนามรบและการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการ  อันเป็นพันธกิจสำคัญของเหล่าทหารสรรพาวุธ  เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของหน่วยรับการสนับสนุน กองทัพบก และประชาชน
  • กำลังพลของหน่วยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม

พันธกิจ (หน้าที่รับผิดชอบ)

  1. การส่งกำลัง ซ่อมบำรุง เก็บรักษา แจกจ่าย ตรวจสภาพ ยิงทดสอบ และทำลาย สป.5 สาย สพ. และอาวุธนำวิถี
  2. การให้คำแนะนำทางเทคนิค และการบริการข่าวกรองทางเทคนิค
  3. การถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญ
  4. การช่วยเหลือประชาชน
  5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
  6. ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย