ทำเนียบ ผอ.คส.สพ.ทบ.

ที่  ชื่อ-สกุล ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง
1 พล.ต.พระยาประสิทธิ์ดัลการ 2454 2455 เจ้ากรมคลังแสงทหารบก
2 พ.อ.พระยาดำเกิงรณภพ 2456 2483
3 พ.อ.ขุนอุดมสรยุทธ 2484 2488
4 พล.ต.วิเชียร สุตันตานนท์ 2488 2488
5 พ.อ.บุญธรรม วัฒนะวิทย์ 2489 2489
6 พ.อ.ขุนสมบูรณ์ ยุทธศิลป์ 2489 2489
7 พ.ท.ม.ล.จเร สุทัศน์ 2490 2491
8 พ.อ.เล็ก สงวนชาติสรไกร 2492 2493
9 พ.อ.เฟื้อ ฤทธาคนี 2494 2498
10 พ.อ.ทรัพย์ รามสูตร 2499 2500
11 พ.อ.สท้าน ภิรมย์รัตน์ 2501 2506 หัวหน้ากองคลังแสง
12 พ.อ.อภิธัม สมานทรัพย์ 2507 2511
13 พ.อ.ประสาน ประศาสน์สารกิจ 2511 2513
14 พ.อ.อุดม กำแหงฤทธิรงค์ 2513 2514
15 พ.อ.อภิธัม สมานทรัพย์ 2514 2517
16 พ.อ.ปลื้ม จูฑะพงษ์ 2517 2522
17 พ.อ.วิศาล จรูญรัตน์ 2522 2523
18 พ.อ.ชาลี อิศรางกูล ณ อยุธยา 2523 2524
19 พ.อ.ประสงค์ พจน์พานิช 2524 2525
20 พ.อ.ทองนิยม น้อมศิริ 2525 2529
21 พ.อ.ณรงค์ เจริญศิริ 2529 2529
22 พ.อ.ทองนิยม น้อมศิริ 2529 2529
23 พ.อ.ดำเนิน แก้วมา 2529 2531
24 พ.อ.จตุรงค์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2531 2535 ผู้อำนวยการกองคลังแสง
25 พ.อ.อำพล เขมังกรณ์ 2535 2539
26 พ.อ.บำเรอ ดียวดยิ่ง 2539 2543
27 พ.อ.ทวิน เกิดพุฒ 2543 2545
28 พ.อ.จรัญ พันธุนนท์ 2545 2547
29 พ.อ.ธานินทร์ สมานทรัพย์ 2547 2547
30 พ.อ.จรัญ พันธุนนท์ 2547 2549
31 พ.อ.ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ 2549 2550
32 พ.อ.วิชัย โพนุสิต 2550 2552
33 พ.อ.นพดล ศรีจันทร์สุข 2552 2558
34 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ 2558 2562
35 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม 2562 ปัจจุบัน