ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ตัวอย่างป้ายชื่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  

กองทัพบก รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสอบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการเหล่าทหารราบ โดยทั้งสองหลักสูตรจะทําการฝึก และศึกษาวิชาทหารเพื่อเปนผูนําหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร – บุคคลพลเรือน – ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม – ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม – พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก […]

1 91 92 93 94 95 97